Project partnersTNO logo GEUS logo University of Geneva logo VITO logo GZB logo Storengy logo ETH Zurich logo Reykjavík Energy logo IVAR logo UPC logo IF logo KWR logo ECW logo NIOO logo UniNE logo SIG logo EWB logo University of Bern logo PlanEnergi logo BRGM logo Delta H logo Kempens Warmtebedrijf logo SPIE Netherlands logo